۲۰۳۰۰۱

دوچرخه سایز 20 کویر 3001

دوچرخه سایز ۲۰ کویر مدل ۳۰۰۱